obrazok
Edmund Gwerk
15.2.1895 4.12.1956
Životopis

Edmund Gwerk sa narodil 15. februára 1895 v Banskej Štiavnici, zomrel 4. decembra 1956 v Bratislave. Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, na VŠVU v Budapešti, na AVU v Prahe, dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty vo Viedni, v Mníchove, v Berlíne, v Paríži, v Ríme a vo Florencii. V roku 1932-1938 maliar pôsobil v Bratislave, od roku 1938 žil v Banskej Štiavnici. Maľoval portréty, figurálne a najmä krajinárske diela s námetmi Banskej Štiavnice a okolia. Bol významným predstaviteľom slovenského maliarstva v medzivojnovom a povojnovom období. V rannej fáze rozvíja realistickú portrétnu a krajinársku tvorbu v duchu tradícií akademickej maľby. Pre jeho ďalší vývin bola rozhodujúca orientácia na expresionizmus. Od polovice 20.rokov, najmä pod dojmom diel A. Jasuscha, sa prehlbuje jeho filozofické a sociálne cítenie aj snaha tlmočiť ho v hutnom expresívnom výraze. Banskoštiavnický kraj, poznamenaný biedou, stáva sa trvalým zdrojom jeho umelecky zrelého prejavu. Obrazy drsnej a monumentálnej prírody a figurálne kompozície symbolizujú pohnutú atmosféru doby a vyjadrujú charakter kraja s ťažkými podmienkami života. Gwerkova tvorba znamená v kontexte domáceho výtvarného vývinu významný príspevok do jeho sociálne orientovaného prúdu. Účastník protifašistického hnutia aj príprav SNP. Zanechal aj množstvo článkov, prednášok, denníkových záznamov, korešpondencie. Veľkú pozornosť venoval záchrane pamiatok v Banskej Štiavnici. Jeho diela sú majetkom SNG a v galérií viacerých slovenských miest. Edward Gwerk vystavoval v Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, Nových Zámkoch, Košiciach, Rimavskej Sobote, Žiline, Martine a Nitre. Literatúra: Bakoš, Oliver: Edmund Gwerk : miesto svetonázoru v tvorbe Edmunda Gwerka. Bratislava ,Vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umení, 1961. Boháč, F.: Edmund Gwerk - súborné dielo, 1918 - 1955. (Katalóg výstavy) Bratislava . Tvar , 1955.