obrazok
Ladislav Čemický
24.3.1909 6.1.2000
Životopis

Ladislav Čemický sa narodil v roku 1909 v Čemiciach, zomrel v roku 2000 v Stupave. Patrí do Generácie 1909, nazvanej Svedomím doby, aj keď sa jeho raný talent neformoval v pražskom prostredí, ale vo väzbe na maďarské akademické niveau. Prvé dotyky s krajinomaľbou rodného Liptova získaval od Zola Palugyaya. V rokoch 1929 – 1934 študoval na Vysokej škole výtvarných umení u prof. Csóku v Budapešti. V rokoch 1950 – 1976 pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, od roku 1964 ako riadny profesor. Titul národný umelec mu bol udelený v r. 1975. V tridsiatych rokoch minulého storočia absolvoval mnoho štipendijných a študijných ciest po západnej Európe, z ktorých najvýznamnejší bol parížsky pobyt v rokoch 1935 – 1936 a 1938. Stretol sa tu s Pablom Picassom a ďalšími umelcami tzv. parížskej školy. Parížsky pobyt vniesol do jeho tvorby civilizmus a záujem o sociálne témy (nezamestnanosť, fašizmus, vojna, mestská periféria). Vrchol jeho tvorby predstavujú tridsiate roky s akcentovaným sociálnym apelom jeho prác. Jeho obľúbenými témami boli robotníci, legenda o Jánošíkovej smrti, portréty predstaviteľov slovenskej kultúry a priateľov, z ktorých cítiť schopnosť psychologickej introspekcie a empatie. Sústavne sa tiež venuje krajinomaľbe zo stredného Slovenska a Liptova. V povojnovej tvorbe dominuje krajinotvorba (cykly akvarelov), žánrové kompozície a oficiálne portréty. Po druhej svetovej vojne sa stal zakladajúcim prvým predsedom Národného ústredia Zväzu československých výtvarných umelcov. Pre jeho tvorbu bol rovnako podnetný aj pobyt v maliarskej kolónii Janka Alexyho v Piešťanoch. Spoločné maľovanie so Zoltánom Palugyayom malo veľký vplyv na jeho celoživotné dielo v oblasti akvarelovej lyrickej krajinomaľby. Dodnes je považovaný za otca slovenského moderného akvarelu, ktorý má viac emotívne než striktne dokumentaristické parametre. Zdroj: Encyklopédia Slovenska, I. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1977; Slovensko, Kultúra – I. časť, Obzor – Bratislava, 1979; Tilkovský, V.: Ladislav Čemický. Bratislava 1962; Abelovský, J.: Ladislav Čemický. Dielo rokov 1926 – 1948. Kat. výst. Liptovský Mikuláš, Galéria P. M. Bohúňa 1989.